Strona główna

Realizowany w ramach projektu zamawianego Nr PBZ-MEIN-9/2/2006 program badawczy pt.:

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce

to

SZEROKO ZAKROJONY PROGRAM BADAWCZY POLSENIOR KTÓRY DOSTARCZY DANYCH O STANIE ZDROWIA ORAZ SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ NAJSTARSZEJ GRUPY SPOŁECZEŃSTWA

Na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło łącznie 18 ofert, z czego do realizacji zakwalifikowano 6 projektów. Cztery z nich obejmą badania medyczne oraz badania społeczne ludzi starszych w całej Polsce. W ramach projektu zamawianego zrealizowane zostaną także dwa mniejsze programy o węższym zakresie, dotyczące aktywności fizycznej najstarszej części naszego społeczeństwa oraz ich sytuacji mieszkaniowej.

Po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę przebadana zostanie populacja ludzi w podeszłym wieku (realizowane wcześniej projekty „Polska starość”, „WOBASZ senior” obejmowały znacznie węższy zakres zagadnień). W realizację największego pod względem merytorycznym badania na tej populacji zaangażowanych będzie wielu wykonawców, a obszerny materiał badawczy zgromadzony zostanie we wspólnej bazie danych.
Budżet przyznany na badania wynosi 12 milionów złotych. Nie jest to pełna kwota, o jaką wnioskowali autorzy projektu, co w konsekwencji wymusi pewne ograniczenia w stosunku do planowanych pierwotnie zamierzeń.
Należy podkreślić, że Zespół Nauk Medycznych przy MNiSW, opiniujący zrecenzowane wcześniej projekty, uzależnił przyznanie środków finansowych od stworzenia z 6 zakwalifikowanych do realizacji programów, jednego spójnego badania. W realizowanym projekcie znajdują się wszystkie główne zagadnienia proponowane przez poszczególne zespoły. Dzięki współpracy wszystkich ośrodków i specjalistów z wielu dziedzin powstał multidyscyplinarny projekt obejmujący obejmujący szeroki zakres zagadnień dotyczących starzenia społeczeństwa polskiego.